Dezinfekční přípravky STOP VIR na bázi alkoholu jsou určené k ošetření a dezinfekci rukou a kůže a předmětů, oděvů a dalších povrchů, přípravky STOP VIR obsahují navíc přídavnou složku z Aloe Vera a výtažky z dalších léčivých bylin.

Výtažky z bylin a z Aloe Vera zabraňují nadměrnému vysušování pokožky a proto se hodí zejména pro osoby s citlivou pokožkou.

Dezinfekční přípravky značky STOP VIR jsou vyráběny dle specifikace WHO (Světová zdravotnická organizace), byly schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR a slouží k účinnému hubení širokého spektra virů, bakterií a plísní (99,9% účinnost) a především k hubení koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19. Balení dezinfekce STOP VIR splňuje veškeré požadavky dle zákona č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách.

NÁVOD K POUŽITÍ: Přípravku použijte dostatečné množství, aby pokryl celou plochu (2x3ml). Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích, případně na čísti pokožky, která byla kontaminovaná; zvláštní pozornost věnujte kůži kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Postup by měl trvat cca 1 min. Použivejte maximálně 10 krát denně. Neoplachujte. Přípravek je určen POUZE k vnějšímu použití na zdravou kůži. Dezinfekci NELZE používat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění. Nevhodné pro kojící ženy a pro děti do 3 let věku. Opakované nadměrné použití dezinfekce i s výtažky Aloe Vera může způsobit vysoušení kůže, proto doporučujeme používat hydratační krémy (na ruce), pokud máte citlivou kůži nebo máte často suché ruce.

Pokud se projeví nějaký nežádoucí účinek (pálení kůže, svědění, zarudnutí kůže, slzení a pálení očí), přestaňte přípravek používat a kontaktujte lékaře. Chraňte si při použití oči! Přípavek může způsobit závažné poškození očí a uchovávejte mimo dosah dětí. 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí - vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

KDY POUŽÍVAT DEZINFEKCE NA RUCE: Antibakteriální dezinfekce na ruce bez nutnosti mytí vodou doporučujeme použít vždy:

  • Při kontaktu s jinou osobou (typicky podávání rukou).
  • Při kontaktu s jakýmkoliv povrchem ve veřejných místech.
  • Při kontaktu s bankovkami.
  • Kdykoliv budete mít pocit, že potřebujete dezinfikovat ruce.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

SLOŽENÍ: Biocidní účinné látky (PT1), ethanol (767g/kg), peroxid vodíku (50g/kg), glycerol, aloe vera. 

Balení je třeba spotřebovat nejlépe do 12 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní upozornění – POZOR! Jedná se o vysoce hořlavou látku - 1. třída nebezpečnosti (vznítit se může jak samotná kapalina, tak páry)!

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008:

  • H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry
  • H319: Způsobuje vážné poranění očí

Vyrobeno ve spolupráci s Destilérií Balatka (lihovar Styl Bohemia s.r.o.). Schváleno k prodeji a k distribuci SZÚ. Distribuci zajišťuje Brašnářství Tlustý a spol., s. r. o., Na Louži 2/65, 101 00 Praha - Vršovice.

Kompletní aktualizovaný seznam bezpečnostních listů naleznete zde: